Katalog a návod – fasádní lešení

Hledáte-li půjčovnu lešení v Praze, jsme pro Vás tou pravou volbou.

Návod na montáž a demontáž lešení

  • V tomto návodu je popsána montáž a demontáž lešení ALFIX 0,73 a 1,09 m.
  • Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze ty osoby, které k tomu mají potřebné znalosti a oprávnění. Odchylka od tohoto návodu je možná pouze tehdy, bylo-li možno odchylku odborně posoudit a odborně provést.
  • Různé varianty montáže jsou závislé na tom, zda fasádou mohou pronikat vzduchové proudy a na druhu fasády.

Pro všechny varianty montáže platí:

Maximální výška lešení je 24 m včetně vytočení vřetenových patek. Lešení nad 24 m, pokud je nelze posoudit podle praktických zkušeností, nutno doložit statickým výpočtem.

Jednotlivé součásti lešení nutno před montáži vizuálně zkontrolovat, zda nejsou poškozeny. Poškozené součásti lešení nelze namontovat. Lešení lze postavit pouze na základě, který má dostatečnou nosnost. Na základě, který nemá dostatečnou nosnost nutno vybudovat podložku, která umožní roznesení zatížení.

Pod každou stojkou lešení nutno použít výškově nastavitelnou vřetenovou patku. Vřetenové patky jsou v délkách 0,4, 0,6, 0,8 a 1,5 m. Patky délky 0,6 m mohou být vytočeny maximálně do 45 cm. Na terénu se sklonem nebo s výškovými nerovnostmi či pro dosažení určité výšky lešení lze při zakládání lešení použít vyrovnávací stavěcí rámy o výšce 0,67 m nebo 1,0 m. Stavěcí nebo podchozí rámy se nasazují na vřetenové patky v příslušné vzdálenosti od fasády a proti pádu se zajišťují jednotyčovým zábradlím. Vodováhou je nutno vyrovnat svislost stavěcích rámů.

Na vnější straně pole lešení se umísťuje diagonála a zábradlí. Přizpůsobený konec diagonály se zasune do otvoru ve styčníkovém plechu stavěcího rámu a stlačí se směrem dolů tak, aby bylo možno uchytit spojku na opačném konci diagonály na protilehlý rám. Zábradlí se zasune do zámků stavěcích rámů. U některých variant montáže se montují diagonály a zábradlí i na vnitřní straně lešení.

Takto vzniklé pole lešení je nutno vyrovnat svisle a vodorovně za pomoci vřetenových patek a diagonály. Je nutno také zkontrolovat vzdálenost od stěny.

Na horní příčné U-profily stavěcích rámů se zavěšují podlážky vždy po celé šířce rámu, tj. u stavěcího rámu šíře 0,73 m se používají buď dvě úzké podlážky (šíře 0,32m) nebo jedna široká podlážka 0,60 m u stavěcího rámu šíře 1,09 m se používají tři podlážky o šířce 0,32 m nebo jedna široká a jedna úzká. Při použití podchozího rámu nutno položit podlážky po celé šířce, čtyři úzké podlážky nebo dvě široké. Ve třetí skupině lešení mohou být používány všechny typy podlážek. Montáž dalších polí lešení se provádí podobným způsobem, jak bylo popsáno u prvního pole. Minimálně v každém 5-tém poli je nutné namontovat diagonálu.

Při výstupu na další patro má mít pracovník připojen svůj bezpečnostní postroj k vnitřní stojce vertikálního rámu nižšího patra. Potom může pracovník vystoupit na podlážku a osadit první dva rámy vyššího patra. Zábradlí mezi rámy se osadí ihned po jejich osazení. Potom pracovník přemístí sponu upevňující jeho bezpečnostní postroj do rohu u vnitřní stojky vertikálního rámu vyššího patra, který je blíže dalšímu postupu osazování dalších rámů a zábradlí po celém patře s přemisťováním upevnění bezpečnostního postroje obdobným způsobem.

Pokud se staví koncové pole, je nutno osadit dvojité boční zábradlí. Diagonály nutno montovat průběžně po patrech při montáži lešení, a to tak, že se v každém patře montují protisměrně.

Při montáži posledního patra se na vnější strany stavěcích rámů nasazují zábradelní sloupky, do kterých se zavěsí zábradlí. V koncovém poli posledního patra lešení je nutné osadit zábradelní nosník.

K zachycení tažných sil tahu a tlaku kolmo k fasádě se používají kotvy s pevnými spojkami uchycenými ke stavěcím rámům. Kotvení lešení musí být provedeno současně se stavbou jednotlivých pater lešení a je nepřípustné provádět kotvení dodatečně. Krajní stojky a kde jsou umístěny průlezy musí být kotveny na výšku každé 4 m, každých 8 m vystřídaně, konečné umístění kotev připomíná sinusoidu. Kotvení se provádí navrtáním otvoru do fasády, osazením hmoždinky a šroubu s okem, zaháknutím kotvy do připraveného šroubu s okem a připevněním kotvy pevnou spojkou ke stavěcímu rámu.

Průběžně po patrech jsou osazovány okopové zarážky, a to podélné a příčné, které zabraňují případnému shození materiálu nebo nářadí z lešení.

Montáž lešení na nárožích budov se provádí tak, že se dva vertikální rámy otočené o 90° spojí dvěma otočnými spojkami. Jedna z těchto spojek je umístěna v otvoru styčníkového plechu stavěcího rámu. V průběhu montáže se spojují stavěcí rámy otočnými spojkami každé 4 metry.

Pro rozšíření podlážkové plochy jsou k dispozici dvě konzoly: Konzole 0,36 m umožňuje rozšíření podlážkové plochy o úzkou podlážku (0,32 m). Konzoli lze umístit na vnitřní nebo na vnější straně lešení. Konzole 0,73 m umožňuje rozšíření podlážkové plochy o širokou podlážku (0,60 m) nebo o dvě úzké podlážky(0,32 m).

Podchozí rámy umožňují umístit fasádní lešení i na místech, kde je nutno zajistit bezpečný průchod pro pěší. Podchozí rámy umožňují montáž stavěcích rámů šíře 0,73 m i 1,09 m. K přemostění mezery v poli lešení se používají ocelové nebo hliníkové příhradové nosníky o různé délce.